Regelement

In het reglement van H.V. DESK vind je de gedrag- & huisregels. De vertrouwenspersonen van H.V. DESK zijn Agnes Burgs & Mariette Verhoeven

GEDRAGSREGELS

Bij overige gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende gedragsregels kan er contact opgenomen worden met Janet van Loon secretaris HVDesk info@hvdesk-.nl

WAT ZIJN GEDRAGSREGELS

De kwaliteit van een vereniging is mede af te lezen aan de wijze waarop haar leden zich gedragen binnen de vereniging. Het bestuur, heeft gemeend een aantal gedragsregels te moeten formuleren. Deze gedragsregels zijn helder geformuleerd en gelden als toetsingskader. Eigenlijk wordt geformuleerd wat voor de hand ligt, welk gedrag als wenselijk wordt beschouwd en als spiegelbeeld: welk gedrag als onwenselijk wordt beschouwd.
Met het opstellen van deze regels loopt HV DESk niet voorop: vele verenigingen hebben al een protocol opgesteld en deze werkwijze wordt door overkoepelende organisaties van harte onderschreven.
Nieuw voor HV DESK is dat deze regels zwart op wit staan en een tweede novum voor HVDESK is dat de figuur van de vertrouwenspersoon wordt geïntroduceerd. Er kunnen vele redenen zijn voor een lid om zijn of haar verhaal te doen bij een functionaris die een bijzondere positie heeft binnen de vereniging. Een plek binnen de vereniging waar haar of zijn verhaal veilig is. In de geformuleerde gedragsregels kunt u meer lezen over deze “vertrouwenspersoon”. En zo ook over de personen die deze rol in onze vereniging op zich gaan nemen.

GEDRAGSREGELS H.V. DESK

Algemene gedragsregels

Ieder lid van de vereniging dient zich binnen en buiten het speelveld op het eigen sportpark, dan wel het sportpark van een andere vereniging in binnen- en buitenland, te gedragen conform de algemeen geldende fatsoensregels. D.w.z. dat men respectvol omgaat met elkaar, met tegenstanders en iedereen die bij HVDESK betrokken is.
Specifieke gedragsregels

Ten aanzien van ons complex:

* Zorg dat het schoon blijft. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
* Zorg dat de velden na gebruik opgeruimd zijn. Coaches/trainers/aanvoerders en begeleiders zien hierop toe.
* Zorg dat in- en uitgangen vrij blijven voor ambulances en brandweer.
* Auto’s, (brom)fietsen en scooters dienen op daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.
Ten aanzien van onze kleedkamers/toiletruimtes:
* Het gebruik van alcoholische dranken is in de kleedkamers/toiletruimtes niet toegestaan.
* Roken is in de kleedkamers/toiletruimtes niet toegestaan.
* Afval (tape, bekertjes, etc.) dient in daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
* De kleedkamers dienen altijd opgeruimd en (eventueel) afgesloten achtergelaten te worden, de douches dienen te worden uitgedraaid.
* Coaches/trainers/aanvoerders, ouders en begeleiders zien hierop toe.

Ten aanzien van ons clubhuis:

* Het is jeugd tot 18 jaar verboden alcoholische dranken te nuttigen.
* Roken is in het clubhuis niet toegestaan.
* Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan..
* Aanwijzingen van het barpersoneel dienen altijd te worden opgevolgd.
* Gemorste consumpties dienen direct te worden opgeruimd.
* Overmatig drankgebruik en wangedrag wordt niet getolereerd.
* Het is uitsluitend met toestemming van het barpersoneel toegestaan u achter de bar te begeven.
* De in- uitgangen dienen vrij gehouden te worden.

Ten aanzien van materiaalgebruik

* Wees zuinig op eigen spullen, de spullen van een ander en verenigingsspullen.
* E.H.B.O.-spullen worden doelmatig gebruikt. Aftapen van bv. oorknopjes en ringen geschied met eigen materiaal, niet met verenigingsmateriaal.
* Het trainingsmateriaal dient na gebruik netjes te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.
* Minidoeltjes dienen na de (laatste) wedstrijd direct te worden opgeruimd door trainer/coach met hulp van ouders van de mini’s.

Ten aanzien van gesponsorde kleding

* De gesponsorde kleding blijft eigendom van HV DESK * Een ieder is zuinig op de gesponsorde kleding.
* Aan het eind van ieder seizoen dient alle sponsorkleding (gewassen) bij de coaches te worden ingeleverd. Incomplete sets of kleding met gebreken worden in rekening gebracht.

Ten aanzien van het gedrag op en rond het veld

* Ongepast taalgebruik is niet toegestaan.
* Aanwijzingen van de coach/trainer/aanvoerder dienen opgevolgd te worden.
* De coach/trainer/aanvoerder corrigeert onjuist gedrag van spelers/speelsters en/of toeschouwers.
Hij/zij wijst ze erop en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de coach/trainer/aanvoerder dit met het bestuur.
* Als lid van HV DESK spreken we elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag.

Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en gedragingen

* Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen zijn gedragingen die wij bij HV DESK niet tolereren. Voor onze vereniging zijn respect, sportiviteit, integriteit en aangepast gedrag uiterst belangrijk.

Hoe om te gaan met de gedragsregels?

Probeer als lid de ander aan te spreken op zijn/haar gedrag. Neem je rol als aanvoerder, coach, scheidsrechter en als medespeler in deze serieus. De club HV DESK dat ben Jij! Er kunnen echter situaties zijn dat je er niet uitkomt en dan bestaat er de mogelijkheid om contact op te nemen met een van onze vertrouwenspersonen. Deze zijn in te schakelen bij o.a. ongewenste omgangsvormen, waarbij je kunt denken aan onheuse bejegening en (seksuele) intimidatie, vernedering en bedreiging. Zij kunnen je helpen bij het zoeken van een oplossing en waar nodig treffen van maatregelen binnen de regels van de club.
Een schending van de algemene en specifieke gedragsregels kan ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur. Afhankelijk van de ernst van de gedraging en/of het incident kan het bestuur de betrokken persoon en/of team een waarschuwing geven dan wel de betrokken persoon en/of team royeren als lid van de vereniging.

HUISREGELS

Hoe word je lid ?

Handbalvereniging DESK geeft je graag een inschrijfformulier, als je dat invult en ondertekent en je betaalt het inschrijfgeld dan ben je lid van onze vereniging tenzij het bestuur daar bezwaar tegen heeft. Als je nog geen 18 jaar bent laat dan ook een van je ouders of verzorgers even tekenen.
Wanneer je het met de beslissing van het bestuur niet eens bent kun je daartegen schriftelijk protesteren. Op de eerstkomende algemene ledenvergadering wordt dan besproken of je misschien toch lid kunt worden.
Als je lid wordt van Handbalvereniging DESK ben je natuurlijk verplicht om vereniging- en bondscontributie te betalen.

Hoe wordt je erelid of lid van verdienste?

Als er binnen de vereniging leden zijn die zich op een heel bijzondere manier inzetten (of hebben gezet) voor de club dan kunnen zij, op een algemene ledenvergadering, worden benoemd tot erelid of lid van verdienste als tenminste drie kwart van diegenen die op die vergadering aanwezig zijn, daarmee kunnen instemmen.
Ereleden of leden van verdienste behouden die eretitel hun hele leven tenzij zij zelf als erelid of als lid van verdienste bedanken of door het bestuur worden geroyeerd.

Wanneer ben je geen lid meer?

Of je nu erelid, lid van verdienste of gewoon lid bent, je lidmaatschap van Handbalvereniging DESK kun je altijd beëindigen door zelf een briefje aan de secretaris te schrijven of aan hem een email te sturen.
Opzegging of overschrijving naar een andere vereniging kan aan het eind van elk kwartaal.
Als je nog geld schuldig bent aan de vereniging dan spreekt het natuurlijk vanzelf dat je je verplichtingen moet nakomen ook al heb je bedankt als lid. Ook spullen die eigendom zijn van de vereniging moeten worden teruggegeven.
Het bestuur kan besluiten om je tijdelijk of voor altijd als lid te schrappen wanneer je weigert om aan je financiële verplichtingen jegens de vereniging te voldoen of wanneer je, naar het oordeel van het bestuur, op een ernstige manier, de belangen van de verenging schade toebrengt.
Als het bestuur heeft besloten om je tijdelijk of voor altijd als lid te schrappen dan krijg je daarover een brief waarin duidelijk staat waarom dat besluit is genomen.
Tegen dat besluit kun je schriftelijk protesteren, en het bestuur is verplicht om jou in de gelegenheid te stellen om je belangen te verdedigen. Dat mag je alleen doen maar je mag ook samen met iemand anders komen of alleen iemand anders sturen die jouw belangen wil behartigen.
Als je tijdelijk geen lid meer bent dan mag je, gedurende de tijd dat dit geldt, niet meedoen aan activiteiten die door de vereniging zijn georganiseerd.

Rechten en plichten van leden

Als je lid bent van Handbalvereniging DESK mag je meedoen aan alle wedstrijden die zijn georganiseerd door de vereniging of het Nederland Handbal Verbond.
Als je lid bent van de Handbalvereniging DESK verwachten we van je dat je je zult houden aan deze huisregels en dat je je zult gedragen als een waardig lid van de vereniging.
Alle seniorenleden, behalve rustende leden en recreanten, zijn verantwoordelijk voor het fluiten van jeugdwedstrijden van onze vereniging waarvoor door de bond geen scheidsrechter wordt aangewezen. Een en ander in goed overleg met elkaar en de verschillende team-coaches.
Tijdens wedstrijden en trainingen is harsgebruik verboden in locaties waar dat is aangegeven. Wanneer bij overtreding van dit verbod een schadeclaim wordt ingediend bij de vereniging, zullen deze kosten op het betreffende lid worden verhaald.
Boetes opgelegd door het Nederlands Handbal Verbond aan individuele leden zijn voor rekening van het desbetreffende lid.
Onze vereniging neemt actief deel aan het rookbeleid.
Dit betekent dat er zowel in de kleedkamers als in de kantine een algeheel rookverbod geldt. Boetes wegens overtreding van het rookverbod worden verhaald bij de overtreder.
Als je 16 jaar of ouder bent, heb je stemrecht op alle ledenvergaderingen.
Tenzij in de statuten of in deze huisregels over een grotere meerderheid wordt gesproken gelden voor stemmingen de volgende regels :
Besluiten over personen en benoemingen van personen worden aangenomen wanneer meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen daarvóór is. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd, stemmingen over andere zaken zijn als regel mondeling.
Wanneer er tijdens een vergadering gestemd zal worden dan wijst de voorzitter drie leden aan die “het bureau van stemopneming” vormen. Zij tellen de stemmen en bepalen of een stembriefje geldig is.
Een stembriefje is ongeldig als:
• Het niet is ingevuld
• Niet duidelijk is welke persoon wordt bedoeld
• Het ondertekend is
• Het met opzet aan andere stembriefjes is vastgemaakt • Er andere namen op staan dan die van de kandidaten
Als er over zaken wordt gestemd en er zijn evenveel stemmen voor als tegen, dan is het voorstel verworpen. Als er over personen wordt gestemd en er zijn evenveel stemmen voor als tegen, dan beslist het lot.
Wanneer iemand, nadat hij of zij door een stemming is gekozen, voor de benoeming bedankt, dan moet er opnieuw gestemd worden op de beschikbare kandidaten.
Mocht het voorkomen dat er tijdens stemmingen iets gebeurt waarvoor geen regels zijn vastgesteld dan beslist het bestuur over de verdere gang van zaken.

Over contributie en ander geld

Als lid van de Handbalvereniging DESK moet je, behalve verenigingscontributie, ook bondscontributie betalen. De bondscontributie wordt afgedragen aan het Nederlands Handbal Verbond.
Ieder jaar wordt, tijdens de ledenvergadering, vastgesteld hoeveel de verenigingscontributie bedraagt.
De verenigingscontributie wordt per jaar vastgesteld en per kwartaal geïncasseerd. Het verenigingsboekjaar loopt van 01 januari tot 31 december. Het lidmaatschap is per kwartaal opzegbaar.
Iedereen die op 1 juli van het jaar staat ingeschreven als lid van onze vereniging is, bij vooruitbetaling, een heel jaar bondscontributie verschuldigd (het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni) Restitutie is niet mogelijk.
Als er sprake is van het niet tijdig voldoen van verschuldigde contributie kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Het bestuur kan bovendien het betreffende lid een speelverbod opleggen en uitsluiten van deelname aan de training.
Wanneer er zich bijzondere omstandigheden voordoen kan het bestuur besluiten om iemand geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van de verplichting om contributie te betalen
Het bestuur kan, als dat nodig is, de leden verplichten tot betaling van een bijzondere bijdrage.
Het bestuur van Handbalvereniging DESK
Het bestuur bestaat uit een aantal stemgerechtigde leden.
Het bestuur zorgt voor de geldmiddelen en de bezittingen van de vereniging. Het bestuur ziet er op toe dat de statuten en de huisregels worden nageleefd en zorgt ervoor dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Verder kan het bestuur regels uitvaardigen die nodig zijn in het belang van de club
De leden van het bestuur worden, door de ledenvergadering, voor de tijd van twee jaar gekozen.
Het ene jaar is de helft van de bestuurders (bij een oneven aantal bestuurders de helft min 1) aftredend, in het daarop volgende jaar zijn de overige bestuursleden overtredend. Het bestuur maakt een rooster van aftreden waaruit blijkt welke personen in welk jaar aftredend zijn.
Aftredende bestuursleden zijn direct weer herkiesbaar tenzij zij bezwaar maken tegen hun eventuele herverkiezing. Wanneer er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, is het betreffende bestuurslid automatisch herkozen.
Tegenkandidaten dienen zich minimaal 24 uur voor de algemene ledenvergadering schriftelijk aan te melden. Deze schriftelijke aanmelding dient mede ondertekend te zijn door minimaal 5 (vijf) stemgerechtigde leden.
Wanneer een bestuurslid tussentijds bedankt probeert het bestuur ervoor te zorgen dat iemand die opengevallen plaats inneemt tot aan de eerstvolgende ledenvergadering
Ieder bestuurslid kan op elk moment door de algemene ledenvergadering worden geschorst of zelfs ontslagen worden van zijn bestuursfunctie. Voorwaarde is wel dat er op die algemene ledenvergadering minstens twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen beslist voor de schorsing of ontslag.

Handbalvereniging DESK heeft commissies

De vereniging heeft een kascontrolecommissie die wordt gevormd door ten minste 3 leden die op de algemene ledenvergadering voor 1 jaar worden gekozen. Eén van de leden van die kascontrolecommissie mag in het volgende verenigingsjaar nog ten hoogste één keer deel uit maken van die commissie.
De kascontrolecommissie controleert tenminste eenmaal per jaar de boekhouding van de penningmeester en brengt tijdens de eerstkomende ledenvergadering verslag uit van die controle.
De vereniging heeft een Technische Commissie die bestaat uit een aantal personen waarvan er minimaal één zitting heeft in het bestuur van de vereniging. De samenstelling van de technische commissie is als volgt: een voorzitter, een secretaris en zo mogelijk zes leden die de belangen vertegenwoordigen van de dames- en herenteams en van alle jeugdteams. Trainers van de selectieteams maken deel uit van de technische commissie.
De vereniging heeft een jeugdcommissie die bestaat uit een aantal leden waarvan er één zitting heeft in het bestuur van de vereniging. Laatstgenoemde treedt op als voorzitter van deze commissie die tot taak heeft om de belangen van alle jeugdleden zo goed mogelijk te behartigen.
Binnen de jeugdcommissie is er ook een activiteitencommissie die er voor zorgt dat er regelmatig verschillende evenementen plaatsvinden buiten de normale activiteiten, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor een zo goed mogelijk verloop ervan.
De vereniging heeft een barcommissie die is belast met de gang van zaken in de kantine van onze vereniging.

Wanneer is er een ledenvergadering

De ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden uiterlijk 6 maanden nadat het verenigingsjaar is begonnen. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De vereniging heeft een eigen website, www.hv-desk.nl, waarop naast het nodige nieuws over de leden en de vereniging, officiële mededelingen worden geplaatst.

Wanneer mag je wedstrijden mee gaan spelen?

Als nieuw jeugdlid moet je eerst een paar maanden trainen alvorens je wedstrijden mee mag gaan spelen. Je moet eerst goed leren vangen en gooien en de basis spelregels kennen.

Sportiviteit om het veld

Sportiviteit staat hoog in het vaandel van onze vereniging. Onze jeugdleden kunnen jaarlijks deelnemen aan spelregelwedstrijden en voor de coaches en trainers zijn er regelmatig mogelijkheden voor deelname aan cursussen en opleidingen ter bevordering van de sportiviteit. Sportiviteit beperkt zich echter niet tot spelers en coaches. Ook het publiek langs de velden of op de tribunes dient zich sportief te gedragen tijdens wedstrijden maar zeker ook tijdens trainingen.
Handbalvereniging DESK hanteert in dit kader onderstaande gedragsregels voor ouders en publiek:
• Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar wedstrijden van uw zoon of
dochter
• Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers
• Gebruik geen tactische kreten want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf
en met de tegenstander
• Laat het coachen over aan de trainer/coach
• Blijf altijd positief, juist bij verlies. Wordt niet boos, de volgende keer beter
• De scheidsrechter doet ook zijn best. Bemoei u niet met zijn beslissingen
• Gun uw kind het kind zijn. Het moet nog zoveel leren
• De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij
handbal
• Als uw kind talent heeft wordt dat heus wel opgemerkt
• Wilt u echt met handbal bezig zijn, meldt u dan aan als vrijwilliger bij onze vereniging
Gedragscode sociale media
Sociale media zoals Twitter, Facebook en nog vele andere bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op de vereniging. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van handbalvereniging HV DESK. Het is daarbij van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt HV DESK van al de aan de vereniging verbonden vrijwilligers en leden om verantwoord met sociale media om te gaan.
Wat handbalvereniging DESK daaronder verstaat, is in grote lijnen:
 Op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect.
 Op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER een ander.
 Je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet schaden. Je schrijft je
berichten dus erg zorgvuldig.
 Sociale media gebruik je tijdens de training niet.
 Heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat
niet via sociale media.
 Wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan,
dan mag dat alleen als die anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven.
We accepteren niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen. Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er door de vereniging maatregelen genomen.
Wij vragen jullie trainings om bovenstaande gedragscode jaarlijks bij start van het seizoen bespreekbaar te maken in jullie team.

Tot besluit
Alle leden van de vereniging worden geacht op de hoogte te zijn van alles wat er in de statuten en in de huisregels staat
Wanneer er problemen of andere zaken zijn die niet zijn op te lossen na gebruik te maken van deze huisregels of van de statuten, zal het bestuur daarover een beslissing nemen die zo snel mogelijk zal worden bekend gemaakt op de website
Handbalvereniging DESK heeft via het Nederlands Handbal Verbond een collectieve verzekering afgesloten voor iedereen die voorkomt op onze ledenlijst. De verzekering dekt gebeurtenissen die plaats vinden bij een door de handbalvereniging DESK georganiseerde sportactiviteit en bij het rechtstreeks gaan naar of komen van de plaats waar die activiteit plaats vindt. Bijwonen van wedstrijden van de eigen vereniging (zowel uit- als thuiswedstrijden) en ook trainingen en sportvergaderingen vallen er volledig onder.
De dekking van deze verzekering is secundair: dit betekent nadrukkelijk dat schade die bij enig andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt, allereerst op die andere verzekering moet worden geclaimd. Een ongeval kan alleen een persoon overkomen. Materiële schade is dus niet gedekt.

Handige telefoonnummers en (email)adressen:
Kantine Eikendijk 06-81764940 De Werft 0416-274096
De Wetering 0416-363736
Onze website: www.hv-desk.nl
Email adressen:
voorzitter HV DESK : voorzitter@hv-desk.nl
secretaris HV DESK : secretaris@hvdesk.nl penningmeester HV DESK : penningmeester@hvdesk.nl